Onze visie

De zorg om een leefbaar milieu is onlosmakelijk verbonden met een doelmatige en verantwoorde afvalverwerking. Een afvalverwerking die primair gericht is op het hergebruiken van de materialen. Overbekende voorbeelden zijn natuurlijk het hergebruik van papier, glas en metalen. Soms zal het afval eerst gesorteerd, bewerkt en / of verwerkt moeten worden. KLOK beschikt over de expertise en de middelen om het overgrote deel van de afvalstromen geschikt te maken voor hergebruik.

De strategie van ons is duidelijk. Wij zamelen afval- en reststoffen in en willen er daarna door be- en verwerking wat nuttigs mee doen. Dit beleid heeft als resultaat dat ruim 86% van de door ons ingezamelde afvalstoffen nuttig wordt toegepast. Een aanpak die nadrukkelijk aansluit op het in Nederland gevoerde beleid waarin de Ladder van Lansink centraal staat. En omdat wij het Nederlandse milieubeleid als maatgevend beschouwen, voldoet KLOK aan de meest uitgebreide eisen op milieugebied.

Bereken besparing op CO2-uitstoot van uw afval.