Disclaimer

© 9 mei 2011 – KLOK Containers BV, Rotterdam. Alle rechten voorbehouden. Geen onderdeel van deze website, daaronder tekst en fotomateriaal begrepen, mag worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook middels kopie, print, microfilm, elektronisch of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KLOK Containers BV. Het zonder toestemming kopiëren of gebruiken van deze website maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van KLOK Containers BV en door haar ingeschakelde derden.

KLOK Containers BV heeft deze website met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en de website wordt door haar onderhouden. KLOK Containers BV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. KLOK Containers BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze website en de daarop geplaatste informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten voortvloeiende uit het bezoeken van deze website. De gegevens op de website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. KLOK Containers BV verplicht zich niet de informatie op de website te actualiseren dan wel eventuele fouten te corrigeren. De gegevens op deze website geven algemene informatie en de gebruiker van deze website kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht ontlenen.

KLOK Containers BV kan niet garanderen dat deze website continue foutloos functioneert. Indien er op deze sites links naar andere websites worden aangeboden betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat KLOK Containers BV verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan.
Voorzover de gebruiker van deze website gebruik maakt van de diensten en goederen die door KLOK Containers BV op deze website worden aangeboden, zijn op die diensten uitdrukkelijk de Algemene Verkoopvoorwaarden van KLOK Containers BV toepassing. Bij gebruik van deze diensten of goeden wordt gebruiker geacht te hebben ingestemd met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.